תקנון ותנאי שימוש

1. כללי

התנאים המפורטים להלן מהווים מלוא תנאי השימוש באתר ומהווים ההסכם היחיד, הבלבדי והמחייב בין מפעילת האתר, חברת 5 האגס בע"מ, ובין המשתמש באתר.

בטרם השימוש באתר יש לקרוא את התנאים לעומקם, בעיון ובקפידה. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה מפורשת ומוחלטת לתנאים האמורים.

מפעילת האתר השקיעה זמן רב ומשאבים ניכרים על מנת להעמיד את פלטפורמת האתר לנוחיות המשתמש באופן המיטבימפעילת האתר השקיעה זמן רב ומשאבים ניכרים על מנת להעמיד את פלטפורמת האתר לנוחיות המשתמש באופן המיטבי והעומד בקנה אחד עם הוראות החוק. אי עמידה בכללי ובהוראות השימוש באתר, פוטר את מפעילת האתר מכל אחריות בגין השימוש המפר במוצרי האתר.

מובהר כי האתר מפעיל שירות הדפסה על כרטיסים פיזיים של התו הירוק לקורונה המהווים, במקורם, תעודות ציבוריות לכל דבר ועניין.

מסירת פרטים כוזבים, ו/או הצגת התו הירוק ו/או העתק של התו הירוק, אשר לא הופקו כדין על ידי הגופים המוסמכים ומשרד הבריאות, מהווים עבירה על שלל סעיפים מחוק העונשין, תשל"ז-1977, וחושפת את מבצע הפעולה לעונשים כבדים לרבות עונשי מאסר.

2. הגדרות

"החברה"חברת 5 האגס בע"מ ח.פ. 515444552 מרחוב שבי ציון 107 רמת השרון, המפעילה את האתר (הכגדרתו להלן).
"האתר" www.magencard.co.il
"משתמש" כל אדם, בין מטעם עצמו ובין מטעם גוף ו/או גורם אחר, אשר עושה שימוש באתר באמצעות כניסה אליו דרך רשת האינטרנט, כמזמין שירות או כגולש מזדמן.
"מזמין" משתמש אשר השלים פעולת רכישת כרטיס באתר וקיבל אישור משתמש אשר השלים פעולת רכישת כרטיס באתר וקיבל אישור הזמנה.
"המוצר" או "הכרטיס" הדפסת אישור התו הירוק של משרד הבריאות בישראל על גבי כרטיס קשיח

3. אחריות

 1. אחריות החברה הינה לאספקת המוצר למזמין על פי תנאי השימוש להלן וזו בלבד, ומוגבלת עד לסכום המוצר והמשלוח.
 2. השימוש באתר ובתכנים המצויים באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 3. המשתמש מצהיר כי החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר המפעיל את האתר או השותף לו לרבות שותפים, דיקרטורים, נושאי משרה, עובדים, סוכנים וכיוצ"ב, פטורים מכל אחריות בגין הזמנת המוצר. החברה הינה האחראית הבלעדית לאספקתו של המוצר במועד ולכך בלבד.
 4. תמונות המוצר באתר הינן להמחשה. המוצר הינו כרטיס קשיח מצופה פלסטיק עליו מוטבע אישור התו הירוק. ייתכנו הבדלים סמנטיים בין המראה הסופי של המוצר בתמונה באתר, לבין המוצר כפי שייראה לאחר הדפסתו הפיזית. יובהר כי אחריות החברה הינה לכלול במוצר את הפרטים המפורטים באתר אולם היא אינה אחראית לשינויי עיצוב ו/או הבדלים סמנטיים בין חזות המוצר ב אתר ובין חזותו הסופית.
 5. מובהר, מודגש ומובלט, כי האחריות המלאה והבלעדית לכל העברה של מידע לא נכון, בין אם בשל טעות בהקלדת הנתונים, ובין אם בשל סיבות אחרות, הינה על המשתמש ועליו בלבד. העברת מידע כוזב ו/או תעודת תו ירוק שאינה מקורית ושימוש לאחר מכן באלה, מהוות עבירות חמורות ביותר על הדין. החברה פוטרת עצמה מאחריות לכל הדפסה ו/או שימוש במידע לא נכון, והמשתמש יישא בכל העלויות של הנזקים העלולים לנבוע כתוצאה מטעותו ו/או מעשיו המכוונים.
 6. הרישומים והקבצים המצויים במחשבי החברה, שהועלו על ידי המשתמש, יהוו אישור סופי ומקובל על המשתמש כי אלו הנתונים אשר הוקלדו והועלו על ידו במסגרת הזמנת המוצר.
 7. המשתמש האחראי הבלעדי לתוכן המועלה במסגרת תעודת התו הירוק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחון את התעודה בחינה כללית בלבד, מבלי שהיא מבצעת כלל אימות של הנתונים. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להדפיס תעודה הנחזית לעיניה (עפ"י שיקול דעתה הבלעדי) כבלתי מהימנה או בלתי מקורית, אולם ייתכנו מקרים בהם תודפס התעודה על בסיס החומר שהועלה מבלי שנבדקה כלל קודם לכן על ידי גורם אנושי. אשר על כן מובהר, למען לא יהיה ספק, כי המזמין מתחייב כי בכל מקרה לא יכלול התוכן המועלה כל טקסט, תמונה או חומרים אחרים, השייכים לגורם שלישי ושחלה עליהם חובת שמירה על זכויות יוצרים ו/או מהווים סימן מסחרי של אחר.
 8. המשתמש ישפה ויפצה את החברה בגין כל נזק שייגרם לחברה, בין ישיר ובין עקיף, בין אם במסגרת תביעה שתוגש כנגד החברה או בכל דרך אחרת, בגין שימוש אסור במוצר, בין אם פורט לעיל ובין אם לאו, בין אם פורטו הוראות הדין החל לגביו ובין אם לאו. אחריות זו הינה בלתי מוגבלת וכוללת כל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לחברה.
 9. בנוסף מובהר, כי היה והמשתמש ו/או המזמין הפרו את תנאי השימוש ו/או גרמו בפעולתם להפצת תעודה המהווה זיוף כמשמעותו בחוק העונשין, התשל"ז 1977, תהא החברה זכאית לחשוף את שם המשתמש והפרטים הידועים לחברה אודותיו, מתוקף שימושו באתר, בכל הליך משפטי, גם אם טרם התקבל אצלה צו שיפוטי מפורש המורה על כך.
 10. בשום מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי (לרבות אובדן רווח), אשר ייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר.
 11. בנוסף, החברה אינה אחראית אם צד ג' כלשהוא (מסעדה, חדר כושר או מקום ציבורי אחר), בוחר שלא לכבד את תעודת התו הירוק בתוצרתה זו. מובהר בזאת כי משרד הבריאות אינו אוסר על הפקת תעודת התו הירוק בצורה זו, אולם בשלב זה אינו יכול לחייב בית עסק שלא לדרוש את הצגתה בכל דרך בה יחפוץ. החברה מסירה מעצמה כל אחריות לסירוב של בית עסק כזה או אחר, היה ובחר שלא לכבד את המוצר.
 12. החברה מפעילה ומשקיעה משאבים ניכרים במערכות ונהלים לאבטחת מידע. החברה מתחייבת כי היא פועלת על פי תקנים מחמירים של אבטחת מידע אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה. יחד עם זאת, בשל ניסיונות לתקיפות עוינות של אתרים וכן בשל כוחות עליונים כאלה ואחרים, אין בהם בטחון מוחלט. החברה אינה יכולה להתחייב כי השירות והמידע המצוי באתר ובשרתי החברה יהיה חסין באופן מוחלט לגמרי.

4. קישוריות וסמלילים - (Hyperlinks & Logo's)

 1. באתר ישנן קישוריות, סמלילים וסמלים המקשרים למקורות מידע ומשרדי ממשלה המצויים באתרים אחרים ברשת האינטרנט, שאינם קשורים לחברה (כגון סמליל משרד הבריאות).
 2. מובהר כי אם לא צוין במפורש באתר, הרי שקישוריות או סמלילים של אתרי ממשלה ו/או אתרים אחרים אינם מהווים משום ניסיון להיראות כקשורים בקשר האחד לשני ואינן מהווים הבעת תמיכה ו/או מתן חסות של מי מהצדדים האחד לשני.
 3. ככל ונעשה שימוש על ידי המשתמש בקישוריות, סמלילים וסמלים של אתרים אחרים הרי שהוא עושה זאת על אחריותו בלבד וחלה עליו החובה לבדוק את מדיניות האבטחה באתרים המופנים בקישוריות ו/או ב סמלילים, אשר ייתכן כי אינם עומדים בקנה אחד עם מדיניות האבטחה של האתר. מובהר בזאת כי בכל מקרה אין החברה אחראית לשום פעולה ו/או מידע מלבד אלה המצויים באתר ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלה.

5. הזמנת מוצרים באתר

 1. הזמנת מוצרים באתר הינה מגיל 18 ומעלה, וכפופה לכך שהמחזיק מחזיק בידו כרטיס אשראי חוקי הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הגדולות הפועלות בישראל, כתובת למשלוח דואר וכן כתובת דואר אלקטרוני.
 2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה עושה שימוש בחברת שליחויות חיצונית. המשתמש מאשר כי הבעלות במוצר תועבר אליו מיד לאחר הוצאת המשלוח על ידי החברה. תנאי המשלוח ואספקת המוצר יהיו בהתאם למועדים הקבועים באתר אולם עפ"י תנאי חברת השליחויות המשתנים מחברה לחברה. חברת השליחות תיצור קשר עם הלקוח לשם תיאום קבלת המוצר עד 10 ימים לאחר ביצוע ההזמנה. האספקה הסופית של המוצר למזמין הינה בהתאם לתנאי חברת השליחויות והמזמין פוטר בזאת את החברה מכל עיכוב במשלוח לאחר מסירת המשלוח לחברת השליחויות ומסיבות שאינן תלויות בחברה.
 3. הזמנת המוצר בחברה הינה כלדקמן:

  1.1 תרשים זרימה:

  תרשים זרימה מגן קארד - כל הזכויות שמורות
 4. מובהר כי תהליך ההזמנה הינו חשוב ביותר והקלדת הפרטים הנכונים והמדויקים הינה מחויבת על מנת לקבל את המוצר באופן תקין ומסודר. החברה אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מטעות בהקלדת הפרטים, בין אם הנזק הוא באופן קבלת המוצר מחברת השליחויות ובין אם במוצר עצמו.
 5. כל המחירים כוללים מע"מ.
 6. סוג השירות, מתן שירותים ומוצרים אחרים וכן המחירים לשירות והמשלוח עשויים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 7. עם הקלדת נתוני כרטיס האשראי של המזמין באתר, מתחייב המזמין לרכישת המוצר כאשר הדבר מהווה משום גמירות דעת להזמנת המוצר והתחיייבות לשלם לחברה את מחירו הנקוב.
 8. עם ביצוע ההזמנה באתר לא יהיה רשאי הלקוח לבטלה, אלא בכפוף למדיניות הביטולים של החברה, כלהלן:
  1. 1.2 היה ויתגלה פגם במוצר, או מכל סיבה אחרת ובלבד שהמוצר יגיע חזרה למשרדי החברה בתוך 14 יום מיום מסירתו למזמין, יזוכה המזמין במוצר חדש ללא תשלום נוסף או, במידה ולא יהיה מעוניין במוצר חדש, יוכל לקבל החזר כספי מלא בגובה ההזמנה שביצע (ללא עלות המשלוח).
  2. 1.3 ביטול עסקה יהיה כרוך בעמלת ביטול בגובה של 10% מהסכום ששולם בהזמנה.
  3. 1.4 משרדי החברה לצורך החזרת המוצרים הינם במשרדי חברת צור גיבוי בפרסום בע"מ רחוב החרש 8 תל אביב, מיקוד 6602435
 9. סך התשלום בו יחויב המזמין יופיע ב"סיכום הזמנה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"סיכום הזמנה" למעט חיוב עבור הוצאות משלוח. הוצאות המשלוח מתווספות בעת מסך השלמת ההזמנה ומשתנות בהתאם לסוג המשלוח מקום המסירה.
 10. מחיר המשלוח, זמן אספקה וכיוצ"ב, ישתנו בהתאם לכתובת המסירה.
 11. התשלום הינו בגין המוצר והמשלוח ויגבה בתום ביצוע ההזמנה באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו הוזנו במקום המיועד לכך באתר.
 12. אספקת המוצר תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על ביצוע התשלום.

6. אספקה ומשלוח

 1. מועדים ואופן אספקה:
  1. מובהר בזאת כי לא תהיה לכם כל טענה דרישה או תביעה כלפי החברה בגין המשלוח מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.
  2. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לעיכובים שנובעים ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש או עיכובים שנובעים מחברת השילוח.
 2. מובהר כי החברה תספק את המוצר שנרכש באתר לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה.

7. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

 1. החברה מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמש באתר.
 2. המשתמש באתר אינו חושף את פרטיו.
 3. מזמין המוצר נדרש להקליד באתר את הפרטים הבאים: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי (להלן:"המידע אישי"). בנוסף נדרש המזמין להעלות את תעודת התו הירוק האישית המקורית שלו כפי שהופקה לו כדין על ידי משרד הבריאות (להלן: "תעודת התו הירוק")
 4. המידע האישי נרשם אך ורק במרשם הלקוחות של החברה. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש אחר במידע האישי למעט אם קיבלה צו מפורש או הוראה כדין של גורם שלטוני למסור את המידע. המידע האישי לא יעבור לכל צד שלישי על ידי החברה.
 5. תעודת התו הירוק של המזמין נמחקת באופן אוטומטי משרתי החברה מיד לאחר סיום הליך שליחת ההזמנה למזמין.
 6. המידע האישי מאובטח בהתאם לתקני אבטחת מידע המקובלים.
 7. פרטי כרטיס אשראי מועברים לחיוב הלקוח במערכת מאובטחת באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטי כרטיס האשראי אינם מוחזקים כלל במחשבי החברה, אלא מועברים אל חברת הסליקה (המסוף) ומשם לחברת כרטיסי האשראי , נדגיש שפרטים אלה אינם מועברים על ידי החברה לאף גורם חיצוני מלבד חברת האשראי.
 8. בשום מקרה לא יעבור מידע המתקבל מהמזמין בעת הגלישה באתר לצד ג' שאינו קשור לעסקה. יש לציין כי ייתכנו מקרים, מעבר לשליטתה של החברה או כתוצאה של כוח עליון, שמידע עשוי להיות מופץ ברבים. במקרים כאלה לא תשא החברה באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, העלול להיגרם למזמין או לצד ג', אם הופץ המידע, ובלבד שנקטה את מלוא אמצעי הזהירות כפי המפורט לעיל.
 9. החברה אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי שמולאו באתר. הפרטים מועברים בצורה בטוחה (SSL) לחברות סליקת האשראי ותו לא.

8. עוגיות - (cookies)

 1. האתר עושה שימוש בעוגיות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל.

9.שינוי בתנאי השימוש והתקנון

 1. החברה מבהירה בזאת כי היא עשויה, מעת לעת, בהתאם לדין ולהתפתחות החברה, לשנות או לתקן את תנאי השימוש והתקנון באתר.
 2. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו שעליו לחזור ולהתעדכן בתנאי השימוש בטרם ביצוע כל הזמנה על מנת לבדוק אם אלו השתנו. מובהר בזאת כי החברה מסירה מעצמה האחריות להודיע לכל משתמש על שינויים שנערכו בתנאי השימוש ושומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים שכאלה מכל סיבה שתחליט ובלבד שאלה עולים בקנה אחד עם הוראות הדין.
 3. עוד יצוין כי המשתמש ו/או המזמין מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, היה ומשרד הבריאות, או כל גוף רשמי אחר של מדינת ישראל, יוציא תחת ידו החלטה כי כרטיס פלסטיק המציג תעודת מתחסן, או כל תצורה אחרת של הפקת תעודת מתחסן חוקית, תופק אך ורק על ידו, ובשל כך לא ניתן יהיה עוד להשתמש במוצר.

10. הדין החל וסמכות שיפוט

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הנוגעת לשימוש באתר או במוצר יהיו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל ותחת סמכות השיפוט של מדינת ישראל מחוז תל אביב בלבד.